Ο όρος "Όψεις" στην Αστρολογία αφορά στις στενές σχέσεις ή διαμορφώσεις μεταξύ των αστρικών σωμάτων και γενικά μπορεί να δοθεί με την ερμηνεία "η γωνιώδης απόσταση ουρανίων σωμάτων". Είναι οι γωνιακές σχέσεις μεταξύ των αχτίνων που φθάνουν στη γη από δύο ουράνια σώματα ή μεταξύ μιας αχτίνας και ενός δεδομένου σημείου, όπως ο Ορίζοντας, η μοίρα που ήταν στον Ορίζοντα σε μια δεδομένη στιγμή ή που αντιπροσωπεύει τη θέση ενός πλανήτη σε μια δεδομένη στιγμή, το σημείο στο οποίο μια Έκλειψη ή άλλο ουράνιο φαινόμενο εμφανίστηκε, οι θέσεις των Δεσμών της Σελήνης ή οι ακμές των Οίκων, ιδιαίτερα ο πρώτος και ο δέκατος.
Πολλοί παράγοντες εισάγονται στην περιγραφή της επίδρασης μιας όψης, όπως η φύση της όψης, ο χαρακτήρας των πλανητών σχετικών, τα πλάτη τους, ο χαρακτήρας και η τιμή της κίνησής τους, η δύναμή τους μέσω της πλεονεκτημάτων από τη θέση τους τα ζώδια, το μέτρο της αρμονίας που υπάρχει μεταξύ των ζωδίων στα οποία βρίσκονται και μεταξύ των ζωδίων που κυβερνούν και διάφορες άλλες εκτιμήσεις. Διάφοροι όροι υιοθετούνται για να περιγράψουν αυτούς τους παράγοντες.
Γενικά, η Όψη ισχύει σε οποιοδήποτε συνδυασμό αχτίνων που οδηγεί σε αλληλεπίδραση. Το σώμα που έχει την γρηγορότερη μέση κίνηση λέγεται στη γωνιώδη απόσταση το πιο αργό, καθώς η ταχύτητα στην τροχιά σχετίζεται με το μέγεθος της τροχιάς, από αυτές των εσωτερικών πλανητών ως αυτές των πιο απομακρυσμένων από τον Ήλιο. Έτσι, η Αφροδίτη κάνει Όψη στον Κρόνο και όχι ο Κρόνος στην Αφροδίτη. Υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά μόνο όταν περιλαμβάνονται άλλοι παράγοντες. Ο Κρόνος σε διέλευση δεν μπορεί να περάσει πάνω από την Αφροδίτη, αλλά ο Κρόνος μπορεί να περάσει πάνω από τη μοίρα που η Αφροδίτη είχε σε κάποια προηγούμενη περίπτωση, στην οποία η επιρροή της δημιούργησε μια ευαίσθητη μοίρα, μια ευαισθησία της Αφροδίτης. Κατά συνέπεια όταν ο Κρόνος διέρχεται αυτή την μοίρα, θεωρούμε πως λαμβάνομε μια παρόρμηση του Κρόνου μέσω ενός αναμενόμενου της Αφροδίτης. Αυτό επεξηγεί τους δύο κύριους τύπους Όψεων, δηλαδή τις αμοιβαίες Όψεις που εμφανίστηκαν μεταξύ δύο κινούμενων σημείων σε κάποια καθορισμένη ημερομηνία και τις κατευθυντικές Όψεις, τις προοδευμένες Όψεις ή τις μεταβατικές Όψεις μεταξύ ενός κινούμενου σημείου και ενός σταθερού σημείου, που συνήθως είναι μια μοίρα θέσης ενός πλανήτης μια δεδομένη ημέρα της γέννησης, όταν έγινε ένα ευαίσθητο σημείο σε ένα σχέδιο ζωής της καθημερινότητας κλπ.
Η διαμόρφωση των όρων της κίνησης φέρνει δύο σώματα, το ένα μέσα στην σφαίρα επιρροής του άλλου, όπου θα προκύψει μια ακριβής Όψη. Αφότου η Όψη έχει γίνει ακριβής, η φθίνουσα κίνηση καλείται Διαχωρισμός. Επίσης, ο γρηγορότερος πλανήτης μπορεί να θεωρηθεί πως κάνει Εφαρμογή ή Διαχωρισμό από μια Όψη ή μια επαφή με έναν άλλο.
Μια Όψη υπολογίζεται προς τα εμπρός στο Χάρτη, όπως προχωρά ο ζωδιακός ή αντίθετα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού, είναι μια αριστερή Όψη, στην αντίστροφη κατεύθυνση, μια δεξιά Όψη. Υπάρχει γενικά ασυμφωνία ως προς το ποία είναι ισχυρότερη, αλλά όλα τα αρχαία κείμενα ευνοούν τις δεξιές Όψεις. 
Οι ζωδιακές Όψεις, αυτές που εξετάζονται ευρύτατα, μετρούμενες σε μοίρες κατά μήκος της Εκλειπτικής. Είναι βασισμένες στη διαίρεση του κύκλου σε 360 μοίρες καθώς μετρούνται σε τόξα από το σημείο παρατήρησης στη Γη.
Μελετώντας τις Όψεις, αρχίζομε με μια κύρια και βασική Όψη είναι η Σύνοδος ή Συζυγία. Αυτή είναι η κατάληψη μιας μοίρας από δύο πλανήτες, δηλαδή είναι στο ίδιο μήκος της Εκλειπτικής. Συνήθως ταξινομείται σαν θέση και όχι σαν Όψη.
Η διαίρεση του κύκλου στη μέση παρέχει την Όψη των 180ο, δηλαδή την Αντίθεση ή τη Διάμετρο. Είναι η αντιστροφή μιας Συνόδου. Διαιρώντας τον κύκλο με το τρία, προκύπτει το Τρίγωνο ή η Όψη των 120ο. Υποδιαιρώντας τον κύκλο με το τέσσερα, προκύπτει το Τετράγωνο ή η Όψη των 90ο. Με το οκτώ λαμβάνομε το Ημιτετράγωνο ή την Όψη των 45ο και το αντίστροφό του είναι η Όψη των 135ο, δηλαδή το ένα και μισό Τετράγωνο. Διαιρώντας τον κύκλο με το 6 προκύπτει η Όψη του Εξαγώνου ή των 60ο, ενώ με το 12 προκύπτει το Ημιεξάγωνο ή η Όψη των 30ο και περαιτέρω το Χιαστί ή η Όψη των 150ο που είναι η αντιστροφή του Ημιεξάγωνου.


 

Όσον αφορά τον Ερμή και την Αφροδίτη θα πρέπει να γνωρίζετε ότι:
Ο Ερμής, αυτός ο μικρός πλανήτης, με το χλωμό γαλαζωπό φως που είναι ο πιο κοντινός στον Ήλιο, ποτέ δεν έχει απόσταση περισσότερο από 28ο από τον Ήλιο και είναι σπάνια ορατός με γυμνό μάτι.
Ωστόσο, οι αρχαίοι αστρολόγοι υπολόγιζαν την ύπαρξη ενός πλανήτη κοντινότερου στον Ήλιο, από ότι ο Ερμής, στον οποίο έδωσαν το όνομα Ήφαιστος. Δεν έχει ανακαλυφθεί μέχρι τώρα από τους αστρονόμους. Από ένα ακίνητο σημείο γύρω στις 28ο πριν από τον Ήλιο, οπισθοχωρεί σε μια κατώτερη συζυγία με τον Ήλιο και μετά γίνεται ένα "πρωινό αστέρι," ορατό στον Ανατολικό Ορίζοντα, λίγο πριν την ανατολή του Ηλίου. Από ένα ακίνητο σημείο περίπου στις 20ο πίσω από τον Ήλιο, επισπεύδει από την ευθεία κίνηση σε μια ανώτερη συζυγία με τον Ήλιο και μετά γίνεται ένα "βραδινό αστέρι", ορατό στο Δυτικό Ορίζοντα αμέσως μετά το ηλιοβασίλεμα.

Για να εντοπίσομε τον Ερμή στο βραδινό ουρανό, θα βρούμε στις Εφημερίδες τις ημερομηνίες της μεγαλύτερης Αποχής του πριν ή μετά από μια ανώτερη συζυγία και για 10 πριν και 5 μετά, ημέρες. Μεταφέρομε σε ώρες την Ορθή Αναφορά και την Απόκλισή του, κατά αυτές τις 5 μέρες και χαράζομε την πορεία του σε ένα χάρτη Αστέρων, σημειώνοντας τους κοντινότερους γνωστούς φωτεινούς Αστέρες. Δίνοντας κλίση αυτόν τον χάρτη προς τον Ουράνιο Βόρειο Πόλο και παίρνομε έναν Ορίζοντα γύρω στις 23ο κατώτερα από την θέση του Ερμή. Εάν οι καιρικές συνθήκες επιτρέπουν, μερικές φορές φαίνεται με γυμνό μάτι.
Η Αφροδίτη είναι ένας λαμπρός πλανήτης που αντανακλά ένα ασημένιο-άσπρο φως και είναι το λαμπρότερο αντικείμενο που φωτίζει το βραδινό ουρανό. Το καλοκαίρι του 2007, ήταν ορατή στη Δύση για αρκετό διάστημα και συνοδευόταν από τον Κρόνο. Όσοι έχουν τηλεσκόπιο θαύμασαν ένα χρυσό, στην κυριολεξία Κρόνο.
Όπως τον Ερμή, η Αφροδίτη εμφανίζει φάσεις, από μια μεγάλη δίδυμη ημισέληνο στην κατώτερη συζυγία, όταν είναι πλησιέστερα στη Γη και μερικές φορές ορατή στο φως της ημέρας, εάν ξέρομε πού να ψάξομε, για ένα μικρό στρογγυλό ουράνιο σώμα στην ανώτερη συζυγία, όταν είναι στην αντίθετη πλευρά του Ήλιου από τη Γη. Μετά από την ανώτερη συζυγία, γίνεται ένα βραδινό αστέρι και είναι έτσι ορατό, μετά τη δύση του Ήλιου, δύοντας αργότερα κάθε βράδυ μέχρι να φθάσει στη μέγιστη Αποχή της, περίπου 47ο, όπου σε αυτό το διάστημα δύει περίπου 3 ώρες μετά από τον Ήλιο. Επειδή η τροχιά της βρίσκεται μέσα σε αυτήν της Γης, η θέση της στον ουρανό δεν μπορεί ποτέ να είναι περισσότερο από 47ο, μακριά από τον Ήλιο. Σύντομα έκτοτε επιτυγχάνει στη μέγιστη λαμπρότητά της, κατόπιν γίνεται γρήγορα μικρότερη καθώς έρχεται πάλι πιο κοντά πίσω από τον Ήλιο, μέχρι την κατώτερη συζυγία της που γίνεται αόρατη. Έκτοτε επανεμφανίζεται στην άλλη πλευρά του Ήλιου και γίνεται πάλι ορατή ως πρωινό αστέρι. Η κίνησή της ως πρωινό αστέρι, όπως μετριέται από τη Γη, είναι πιο αργή λόγω της μεγαλύτερης απόστασής της από τη Γη: 26 εκατομμύρια μίλια στην κατώτερη συζυγία, σε σύγκριση με 16 εκατομμύρια μίλια στην ανώτερη συζυγία. Η περίοδος περιστροφής της δεν έχει καθιερωθεί ποτέ λόγω του στρώματος των σύννεφων, στο οποίο είναι μονίμως τυλιγμένη. Η περίοδός της έχει υπολογιστεί ποικιλοτρόπως από 68 ώρες ως 225 ημέρες. Ο άξονάς της κλίνει ως προς το επίπεδο της τροχιάς της σε μια γωνία 5ο. Οι περίοδοι όταν είναι ένα πρωινό αστέρι πρωί και βραδινό αστέρι είναι περίπου 10 μήνες διάρκειας καθένας. Η Αφροδίτη είναι ο δεύτερος σημαντικός πλανήτης του ηλιακού συστήματος, στην διάταξη από τον Ήλιο. Είναι ένας από τους "γήινους" πλανήτες, παρόμοιας φύσης με τη Γη και μόνο λίγο μικρότερη. Περιβάλλεται όπως η Γη, με μια ανθεκτική ατμόσφαιρα.  Η Αφροδίτη μπορεί να έρθει πιο κοντά στη Γη από οποιοδήποτε άλλο πλανήτη και μπορεί να είναι το φωτεινότερο αντικείμενο στον ουρανό, εκτός από τον Ήλιο και τη Σελήνη.

Οι μορφές που ακολουθούν δίνουν μόνο ένα μέσο όρο:

Όνομα Μοίρες ακριβέστατης Όψης Δρα από ως
Σύνοδος 0 -10° +6°
Ημιεξάγωνο 30 28° 31°
Ημιτετράγωνο 45 42° 49°
Εξάγωνο 60 56° 63°
Τετράγωνο 90 84° 94°
Τρίγωνο 120 113° 125°
Έν και ήμισυ Τετράγωνο 135  132° 137°
Χιαστί ή Κουινκούνξ 150 148° 151°
Διάμετρος   180 170° 186°

Υπάρχουν ονομασίες σε αυτές τις Όψεις, όπως για την (Υπεροχή, δύναμη, υποκειμενικότητα), για την 30° (Ανάπτυξη, παρόρμηση, φιλοδοξία, σκοπός, συνεργασία), για την 45° (Διχόνοια), για την 60° (Ευκαιρία, ενεργοποιημένη αρμονία, απλή δημοφιλία), για την 90° (Εμπόδιο, δραστηριότητα, μεταρρύθμιση, πνευματική πραότητα), για την 120° (Τύχη, παθητικότητα, σταθερότητα, παγκόσμια δημοφιλία), για την 135° (Αναταραχή), για την 150° (Επέκταση, επεκτατισμός, περιπέτεια, τόλμημα) και για την 180° (Χωρισμός, προοπτική, αντικειμενικότητα).
Μια ομάδα είναι οι Πεντάδες που είναι ένα σύνολο Όψεων που βασίζονται στη διαίρεση του κύκλου με το πέντε και συστήθηκε από τον Κέπλερ. Έχουν περιορισμένη αποδοχή και η αξία τους είναι κυρίως στις Κατευθύνσεις. Αυτές οι Όψεις είναι αυτή των 144ο, των 108ο, των 72ο, των 36ο, των 24ο και των 18ο.

Ειδικές μορφές Όψεων

Καύση. Λέγεται πως ένας πλανήτης είναι κεκαυμένος όταν βρίσκεται πιο κοντά από 5° στον Ήλιο και ως εκ τούτου παρουσιάζει συντελεστές που τροποποιούν σημαντικά στην ερμηνεία της Συνόδου.

Καζίμι. Όταν ένας πλανήτης είναι μέσα σε 0°17' του μήκους του Ηλίου, λέγεται πως είναι στην "καρδιά του Ήλιου" ή Καζίμι. Αρχαίοι συγγραφείς κρίνουν πως ενισχύεται ο πλανήτης, όσο μια θέση Καύσης τον εξασθενεί. Οι πρόσφατοι αστρολόγοι γενικά, αγνοούν την διάκριση και την κατατάσσουν σαν Καύση, δίνοντας μια φύση μονοδιάστατη σε όλα τα θέματα που αρμόζουν στον πλανήτη που τοποθετείται έτσι.

Αποκοπή ή Ανατροπή. Όταν ένας πλανήτης είναι ταυτόχρονα εφαρμοσμένος σε μια Όψη με δύο άλλους πλανήτες, η μία που πρώτη μεσουρανεί, μπορεί να παράγει μια Ανατροπή του φωτός που θα ανατρέψει την επιρροή της δεύτερης Όψης. Ο όρος έχει χρησιμοποιηθεί πολύ από τους αρχαίους συγγραφείς, αλλά ατυχώς, αμελήθηκε από τους πρόσφατους, εκτός από αυτούς που τον χρησιμοποιούν στην Ωριαία Αστρολογία.

Ωφέλιμη ή Ευεργετική. Η Όψη που βασίζεται στο τρία, λέγεται ωφέλιμη στην επιρροή της, παρά το γεγονός ότι πολλά εξαρτώνται από τον χαρακτήρα των πλανητών που αναμιγνύονται. Το Τρίγωνο ενώνει αρμονικά ζώδια, το Εξάγωνο αυτά που λογικά συγγενεύουν.

Επιβλαβής. Είναι αυτές που βασίζονται στο 2, ενώνουν ζώδια που είναι λιγότερο αρμονικά και χωρίζουν γενικά διασταυρούμενες επιδιώξεις. Οι πρόσφατοι αστρολόγοι μάλλον προτιμούν τις επιβλαβείς Όψεις μεταξύ των αρμονικών πλανητών, από τις ωφέλιμες Όψεις μεταξύ των επιβλαβών.
Ένας πλανήτης που έχει Όψη, πρακτικά με ένα επιβλαβή πλανήτη, λέγεται πως πλήττεται. 

Πλάτος. Οι Παράλληλοι του Πλάτους μετρούνται σε μοίρες τόξου Βόρεια ή Νότια της Εκλειπτικής.
Οι πλανήτες οι συνδεδεμένοι στο Πλάτος, καθώς επίσης και στο Μήκος θα μεταδώσουν μια ισχυρότερη έμφαση από όταν είναι σε διαφορετικές αποστάσεις επάνω από στην Εκλειπτική. Η Παράλληλος του Ζωδιακού είναι μια όψη Πλάτους. Οι αρχαίοι συγγραφείς θεώρησαν μια Παραλληλία δραστική μεταξύ ενός πλανήτη σε Βόρειο Πλάτος και ενός άλλου σε Νότιο Πλάτος, αλλά οι σύγχρονοι αστρολόγοι κατά ένα μεγάλο μέρος, λέγουν πως τα δύο σώματα πρέπει να είναι στην ίδια πλευρά της Εκλειπτικής. Με ανοχή 1ο, είναι μια ισχυρή επιρροή, εντείνοντας πολύ την επίδραση μιας Συνόδου. Στις σπάνιες περιπτώσεις, όταν είναι οι πλανήτες είναι κοντά στους Δεσμούς Τομής τους με την Εκλειπτική, μπορεί να προκύψει μια Παραλληλία σε μια Έκλειψη μεταξύ των πλανητών. Η Έκλειψη ενός πλανήτη από τη Σελήνη είναι συχνό περιστατικό και καλείται "Κάλυψη Αστέρος".

Απόκλιση, Παραλληλία. Αυτό το φαινόμενο είναι ίδιο με έναν Παράλληλο Πλάτους, εκτός από το ότι η θέση του Πλάτους μετριέται κατά μήκος του Ισημερινού με τον όρο της Ορθής Ανάβασης, ενώ η θέση Μήκους υπολογίζεται με τον όρο της Απόκλισης, που μετριέται σε μοίρες Βόρεια ή Νότια του Ισημερινού αντί κατά μήκος της Εκλειπτικής.
Οι Κοσμικές Όψεις είναι εκείνες που υπολογίζονται κατά μήκος του Ισημερινού και που μετρούνται στις υποδιαιρέσεις του νυκτερινού ή ημερήσιου ημι-τόξου. Το ημι-τόξο είναι το τμήμα της φαινόμενης διαδρομής ημερησίως από ένα ουράνιο σώμα, κατά τη διάρκεια της παραμονής υπεράνω του Ορίζοντα, από την ανατολή του ως τη δύση του και καλείται ημερήσιο ημι-τόξο. Εξ ου, το μισό του τόξου, από τον Ορίζοντα ως το Μεσουράνημα είναι το ημερήσιο ημι-τόξο και το άλλο μισό που είναι κάτω από τη Γη, είναι το νυχτερινό τοξο, εκ του οποίου το μισό καλείται νυχτερινό ημι-τόξο. Του Ηλίου το ημι-τόξο, ημερήσιο ή νυχτερινό, όταν είναι στις 0ο του Κριού ή Ζυγού, είναι 6 ώρες ή 90ο όλο πάνω από τη Γη. Σε άλλες εποχές το ένα είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από το άλλο, σύμφωνα με τον χρόνο στο έτος και το Γεωγραφικό Πλάτος του τόπου. Η μεγαλύτερη ασυμφωνία εμφανίζεται όπου το Βόρειο ή Νότιο Πλάτος είναι υψηλό και όταν ο Ήλιος είναι στις 0ο του Καρκίνου και του Αιγόκερω. Το ημι-τόξο μετρείται συνήθως σε μοίρες της Ορθής Αναφοράς, διερχόμενες πάνω από τον Μεσημβρινό, καίτοι αυτό μπορεί να εκφραστεί στους όρους του χρόνου.  
Παραδείγματος χάριν, δύο πλανήτες που διαχωρίζονται με δύο Οίκους είναι σε κοσμικό Εξάγωνο, με τέσσερεις Οίκους είναι σε κοσμικό Τρίγωνο. Κατά συνέπεια είναι δυνατό για δύο πλανήτες να είναι ταυτόχρονα στην αμοιβαία σχέση ενός κοσμικού Τριγώνου και ενός ζωδιακού Τετραγώνου. Οι κοσμικές Όψεις μπορούν να υπολογιστούν μόνο στον Χάρτη που γίνεται για τη στιγμή της γέννησης. Αντιπροσωπεύουν έναν υπολογισμό συμπωματικών επιρροών σε μια βάση του χρόνου, στις υποδιαιρέσεις της Γήινης περιόδου περιστροφής, αντί σε μια βάση μοιρών τόξου, στις υποδιαιρέσεις των τροχιών των σχετικών σωμάτων. Οι ζωδιακές Όψεις, βασισμένες στη μοίρα διαχωρισμού Μήκους κατά μήκος της Εκλειπτικής, υπολογίζονται χωρίς αναφορά σε μια ώρα της γέννησης και είναι αυτές που χρησιμοποιούνται συνήθως στην περιγραφή. 
Λόγω της εναλλαγής των ζωδίων της Μακράς και Σύντομης Ανάβασης σε όλη την καθημερινή περιστροφή της Γης, οι ίσες μονάδες τόξου ανατέλλουν πέρα από τον Ορίζοντα ενός ατόμου στη Γήινη περιφέρεια, στις δυσανάλογες μονάδες του χρόνου και αντίστροφα. 
Αυτό παρέχει μια εξήγηση του φαινομένου των Ανοχών στην αναφορά στις Όψεις και προτείνει ότι η μελέτη πρέπει να δίνεται στις εποχές στις οποίες μια παλαιά ζωδιακή Όψη μπορεί να γίνει μια ακριβής κοσμική Όψη.

Κοσμικές Παράλληλοι ή Παραλληλίες. Αυτό έχει να κάνει με μια ομοιότητα της σχέσης μεταξύ δύο πλανητών στις αντίθετες πλευρές και την ίδια απόσταση, που μετριέται κατά μήκος του Ισημερινού, από οποιαδήποτε από τις τέσσερις γωνίες του ωροσκοπίου.
Οι Κοσμικοί Παράλληλοι δεν έχουν καμία αναλογία στους ζωδιακούς παραλλήλους. Μια ποικιλία Κοσμικών Παραλλήλων από κατεύθυνση διαμορφώνεται όταν ένας πλανήτης προοδεύει στο ίδιο διάστημα από μια γωνία που την κατέχει ένας άλλος πλανήτης στη γέννηση. Αυτοί οι παράλληλοι είναι εφεύρεση του Πλάσιντους, ο οποίος τους είχε σε υψηλή εκτίμηση. 

Δύναμη ή Ισχύς των Όψεων. Η σχετική δύναμη των Όψεων είναι ένας αμφισβητήσιμος παράγοντας, διότι τόσο μεγάλο μέρος εξαρτάται από τον φυσικό χαρακτήρα των αχτίνων. Εάν λάβομε τις αχτίνες ως ενέργεια, κάθε μία αλλάζει στο χαρακτήρα εξ αιτίας της θέσης του ζωδίου του πλανήτη από τον οποίο εκπέμπεται, η Όψη καθορίζει την κατεύθυνση της επιρροής επάνω στο άτομο. Είναι στη σύνθεση των ποιοτικών, ποσοτικών και κατευθυντικών παραγόντων, ώστε η πρακτική της αστρολογίας γίνεται και τέχνη και επιστήμη.  
Οι Όψεις που σχηματίζονται θεωρούνται ισχυρότερες από αυτές που διαχωρίζονται. Ή τουλάχιστον η Ανοχή της επιρροής είναι ευρύτερη κατά τη διαμόρφωση. Μερικοί συγγραφείς εξετάζουν την περίπτωση του Ήλιου και της Σελήνης, στην έκταση της τοποθέτησης του σημείου της μέγιστης επιρροής από 2 έως 5 μοίρες πέρα από τη μοίρα, στην οποία γίνεται η Όψη ακριβής. Υπάρχει η θεωρία ότι οι Όψεις που διαχωρίζονται στο Χάρτη γέννησης αντιπροσωπεύουν τις επιρροές που έχουν ήδη εκδηλωθεί, ενώ οι Όψεις που σχηματίζονται, ιδιαίτερα στον προοδευμένο Χάρτη, αντιπροσωπεύουν τις επιρροές που πρόκειται κάποια μέρα να βιωθούν.
Όταν δύο σώματα ήταν σε ακριβή Όψη, αυτό που από τη γρηγορότερη κίνησή του απομακρύνεται από την Όψη, λέγεται πως διαχωρίζεται από άλλο. Όταν ένα από τα δύο σώματα στην Όψη γίνεται ανάδρομο, αυτό διαχωρίζει. Όταν και τα δύο σώματα γίνονται ανάδρομα, αναμφίβολα ένας αμοιβαίος διαχωρισμός επηρεάζεται. Στην Ωριαία αστρολογία αυτές οι σχέσεις έχουν ευδιάκριτες έννοιες. Για παράδειγμα, το συμβαλλόμενο μέρος που αντιπροσωπεύει τον διαχωρίζοντα πλανήτη θα εγκαταλείψει την πρόταση, αποσύροντας τη συμφωνία ή ακυρώνοντας τη συμβολή. Το συμβαλλόμενο μέρος που αντιπροσωπεύεται από τον ανάδρομο πλανήτη θα προκαθορίσει στη συμφωνία ή τη συμβολή του και όταν και τα δύο γίνονται ανάδρομα θα υπάρξει μια ακύρωση από αμοιβαία συγκατάθεση. Παρόμοια αποτελέσματα έχουν σημειωθεί όσον αφορά το γάμο

Σύνοδος (0ο). Αυτή είναι μια εποικοδομητική επιρροή, αν και εξαρτάται κατά πολύ από τη φύση των πλανητών. Η σύγχρονη αστρολογία τείνει να απορρίψει την ταξινόμηση των Όψεων σαν καλές ή κακές, δεδομένου ότι μια αποκαλούμενη κακή Όψη έχει εποικοδομητικές δυνατότητες σε ένα άτομο που έχει τη δύναμη της απόφασης για να την μετατρέψει σε εποικοδομητική χρήση. 

Παραλληλία Η ίδια φύση με μια Σύνοδο. Δεδομένου ότι συνήθως συμπίπτει με μια Σύνοδο χρησιμεύει για να της δώσει μια προστιθέμενη έμφαση. Αυτή η έμφαση είναι χρήσιμη εάν περιλαμβάνει άλλες Όψεις από τους ευνοϊκούς πλανήτες. Η επίδραση μιας Παραλληλίας, γενικά θεωρείται πως είναι πιο μακροχρόνιας διάρκειας από αυτή της Συνόδου.
Η ίδια φύση με μια Σύνοδο. Δεδομένου ότι συνήθως συμπίπτει με μια Σύνοδο χρησιμεύει για να της δώσει μια προστιθέμενη έμφαση. Αυτή η έμφαση είναι χρήσιμη εάν περιλαμβάνει άλλες Όψεις από τους ευνοϊκούς πλανήτες. Η επίδραση μιας Παραλληλίας, γενικά θεωρείται πως είναι πιο μακροχρόνιας διάρκειας από αυτή της Συνόδου. 

Ημι-εξάγωνο (30ο). Μια Όψη μικτής ποιότητας, ρυθμικά ευνοϊκή αλλά που περιλαμβάνει πλανήτες σε ασύμφωνα ζώδια. 

Ημι-τετράγωνο ή ημι-τεταρτημόριο (45ο). Γενικά καλείται μια επιβλαβής Όψη κάπως μετριασμένη, σε περίπτωση που ο πλανήτης που κάνει την Όψη είναι ένας ευεργετικός.

Εξάγωνο (60ο). Μια ευνοϊκή Όψη, που περιλαμβάνει πλανήτες σε ομοειδή ζώδια ίδιας πολικότητας. Ο Άλαν Λέο λέει για την Όψη αυτή πως συμμετέχει της φύσης της Σελήνης και του Ποσειδώνα, ότι είναι περισσότερο συνεργασία από κάθε άλλη Όψη και είναι συχνά πιο ισχυρή και ευνοϊκή από το Τρίγωνο, ότι ο χρωματισμός της εξαρτάται κατά ένα μεγάλο μέρος από τη φύση των σχετικών πλανητών και των ζωδίων που καταλαμβάνουν και ενώ το Τρίγωνο μπορεί να δείξει αρνητική καλοσύνη, όπως μια ανταμοιβή για προηγούμενες πράξεις, το Εξάγωνο δείχνει το θετικό αγαθό δεδομένου ότι προκαλεί τη δραστηριότητα που παράγει την αλλαγή και κατέχει έτσι μεγαλύτερη δυνατότητα για το μέλλον. 

Τετράγωνο ή Τεταρτημόριο (900ο). Γενικά κρίνεται ως δυσμενής Όψη, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύει την προσπάθεια δύο δυνάμεων στους διασταυρωμένους σκοπούς. Επιβάλλει αυστηρούς στόχους που ολοκληρώνονται μόνο μέσω πολλής συγκέντρωσης και άρνησης του εγώ, που συχνά ερμηνεύονται από την άποψη της φιλοδοξίας. 

Τρίγωνο (120ο). Υποθετικά, η πιο ευνοϊκή Όψη που ενώνει πλανήτες σε ομοειδή ζώδια του ίδιου Στοιχείου. Το Τρίγωνο είναι μια τύχη ξένοιαστη που μπορεί όμως να καταλήξει σε έλλειψη φιλοδοξίας. 

Ένα και ήμισυ Τετράγωνο (135ο). Κρίνεται σαν ατυχή αλλά όχι ισχυρή Όψη. 

Χιαστί (150ο). Ο Πτολεμαίος την απορρίπτει σαν Όψη αξιόλογης δύναμης. Οι σύγχρονες στατιστικές εμφανίζονται να δείχνουν ότι έχει τις απραγματοποίητες δυνατότητες. Θεωρείται πως είναι απαλά ευνοϊκή, αλλά όπως λειτουργεί μέσω των ασύμφωνων ζωδίων, η προκύπτουσα επιρροή μάλλον είναι κάπως αντιφατική. 

Αντίθεση ή Διάμετρος (180ο). Πρέπει να δίνεται προσοχή στο ψυχολογικό ερέθισμα που είναι το αποτέλεσμα της Όψης, σε οποιεσδήποτε πλανητικές επιρροές, είτε από ζώδιο, είτε από  Οίκο. 

Όψη 144ο. Ταξινομείται ως εναρμονίζουσα επιρροή. 

Όψη 72ο. Είναι μια απαλά ωφέλιμη Όψη, αλλά άκαρπος όταν κατευθύνεται προς επιβλαβή. Θεωρείται καρμική Όψη. 

Δεκατημόριο (36ο). Ο Κέπλερ το θεωρεί καλή αλλά μέτρια, επιρροή.  

Ημι-δεκατημόριο (18ο). Αρμονική, αλλά αδύνατη Όψη. 

Απόσπαση. Είναι όρος που εφαρμόζεται μερικές φορές στις Όψεις του Ημιεξαγώνου και του Χιαστί, σαν ενδεικτικός ότι καμία σχέση δεν μπορεί να υπάρξει μεταξύ των παρακείμενων ζωδίων και Οίκων ή μεταξύ εκείνων που είναι λιγότερο ένα ζώδιο ή Οίκος από μια Διάμετρος.

Οι Όψεις ήταν στην αρχαιότητα ταξινομημένες σαν ευεργετικές και επιβλαβείς
Οι ευεργετικές Όψεις ήταν τα Τρίγωνα και τα Εξάγωνα. Η Σύνοδος ταξινομείται γενικά ως ευεργετική Όψη. Σε αυτές, η σχέση είναι αρμονική μεταξύ των συγγενών ζωδίων, ακόμα κι αν οι σχετιζόμενες επιρροές είναι συχνά ασύμφωνες, λόγω της εσώτερης φύσης των αχτίνων που συνδυάζονται τοιουτοτρόπως. Πιστεύεται πως συμβάλλουν στην αρμονία, καθότι η κοσμική ενέργεια απελευθερώνεται χωρίς παρεμπόδιση.
Οι επιβλαβείς Όψεις ήταν τα Τετράγωνα και τα Ημιτετράγωνα. Η Διάμετρος ταξινομείται γενικά σαν επιβλαβής, ακόμα κι αν συνδυάζει τα ζώδια που είναι μέτρια ομοειδή. Αυτές κρίνονται γενικά πως συμβάλλουν στη διχόνοια, σε εκείνη την πρόκληση των δύο αντιθέτων δυνάμεων, της ικανότητας του ατόμου για διευθέτηση.
Σύμφωνα με τους αρχαίους φιλοσόφους υπάρχουν δύο συστήματα δύναμης τόξου σε λειτουργία, δια του οποίου η Φύση διατηρείται σε μια κατάσταση ισορροπίας και η ζωή επιτρέπεται να εκδηλώνεται με φυσική μορφή: 
Αυτά είναι το θετικό και το αρνητικό, η εισροή και η εκροή, η φυγόκεντρος και η κεντρομόλος, η κατασκευή σε αντιδιαστολή με την καταστροφή, η επέκταση ενάντια της συστολής. Το αποτέλεσμα είναι ένας συνεχής κύκλος γέννησης, ωριμότητας, αποσύνθεσης και διάλυσης. Δεδομένου ότι αυτές οι δυνάμεις είναι ίσες, η κάθε μια συμπληρώνει την άλλη.
Όλες οι οργανικές δομές είναι δομημένες από πυρήνες που στην απλούστερη μορφή τους είναι εξαγωνικά σφαιροειδή, παρόμοια με εκείνους της κηρήθρας. Επομένως, το εξάγωνο είναι το αρχικά δομικό σχέδιο του Αγαθοεργού. Όταν το φως εισάγεται στην εξωτερική γωνία των 60ο και την εσωτερική γωνία των 120ο, φωτίζει απαραιτήτως όλα τα μέρη της δομής σε ίσες γραμμές επιρροής. Το φως που ρέει μέσα σε καθεμία από αυτές τις γωνίες, μεταδίδει τις αναζωογονημένες και αρμονικές δονήσεις που τονώνουν και διεγείρουν τη συνεχή ανάπτυξή του. Το αντιμαχόμενο σε αυτή τη διαδικασία κρυστάλλωσης, αναγνωρίστηκε στο μαγνητισμό και την ηλεκτρική ενέργεια, όπου οι δύο δυνάμεις λειτουργούν κάθετα η μια στην άλλη, μια γεωμετρική σχέση που είναι καταστρεπτική στην οργανική δομή. Κατά συνέπεια, δίπλα-δίπλα μέσω της Φύσης υπάρχουν δύο αμοιβαία ανταγωνιστικές δυνάμεις, οι οποίες, παρά την αντιπάθειά τους η μια στην άλλη, εργάζονται μαζί προς τη διαταγμένη διάθεση του συνόλου: η μία που βασίζεται στο Τετράγωνο και η άλλη επάνω στο Εξάγωνο. Το Τετράγωνο και το Τρίγωνο.
Η αστρολογία αξιώνει πως η σχέση Τετραγώνου μεταξύ των πηγών ενέργειας είναι καταστρεπτική στη δομή, μέσω της απελευθέρωσης της ενέργειας που είναι κλειδωμένη στις πολύμορφες δομήσεις που έχει χτίσει η Φύση και ότι οι Όψεις Τριγώνου αποτελούν την εποικοδομητική πλευρά της Φύσης, με την οποία δημιουργούνται οι οργανικές μορφές, τροφοδοτούνται και διαιωνίζονται, για να απελευθερωθούν όταν αντιμετωπίζονται μεταγενέστερες καταστρεπτικές διαμορφώσεις. 
Οι αρχαίοι αστρολόγοι που αναζήτησαν στοιχεία στο Ζωδιακό καθώς συμβόλιζαν την ψυχή της Φύσης, τον διαίρεσαν σε τέσσερα μέρη, δημιουργώντας στο αρχικό σημείο κάθε τμήματος την κορυφή ενός ισόπλευρου τριγώνου. Κατά συνέπεια, ο Ζωδιακός απόκτησε τα δώδεκα ζώδια και τους αντίστοιχους Οίκους τους. 
Και για να καθιερώσουν μια σχέση μεταξύ του φυσικού σώματος και αυτών των δύο συστημάτων της διαίρεσης της σφαίρας, μελέτησαν πρώτα εκείνο το τμήμα των ουρανών, το οποίο είναι σε εκείνη τη στιγμή που αναδύεται από το σκοτάδι στο φως, όπως το φυσικό σώμα γεννάται σε αυτόν τον κόσμο. Αυτή η στιγμή είναι ο Ανατολικός Ορίζοντας, διαφορετικά γνωστός σαν Ωροσκόπος, η ακμή του πρώτου Οίκου.

Αναζήτηση

Το πιο ισχυρό μου ατού!

  • Σχετικά με τα αραβικά φυλαχτά Φάιζα Κωδωνά - Δεκέμβριος 28, 2014

    Το θέμα των τάλισμαν και των περιάπτων και εν γένει των φυλαχτών, εμφανίζεται απέραντο στον απλό άνθρωπο, είτε γιατί έχει πολυάριθμες παραλλαγές, είτε γιατί τα στοιχεία είναι ποικίλα, είτε γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος έχει ελάχιστη γνώση για αυτά.

    Περισσότερα...

nooriyavenusLogo blogger blogger facebookgoogle sites pinterest